$title

Rozkazy dzienne stanowią bogate źródło i cenny dokument życia wojskowego, jakie tętniło na Westerplatte w okresie pokojowego istnienia Wojskowej Składnicy Tranzytowej, trwającego dokładnie trzynaście lat, siedem miesięcy i jedenaście dni. Wczytując się w treść rozkazów dziennych komendantów Westerplatte, dowódców oddziału wartowniczego, szefa Wydziału Wojskowego Komisariatu Generalnego RP w WM Gdańsku, jesteśmy w stanie odtworzyć przebieg życia codziennego, nie ograniczającego się jedynie do pełnienia służby wartowniczej. Po latach odtajnione źródła dotyczące przebiegu służby żołnierskiej na Westerplatte, zgromadzone w archiwach, obrazują szeroką gamę zagadnień związanych z istnieniem Wojskowej Składnicy Tranzytowej, stanowiącej przyczółek Polski, otoczony ze wszech stron wrogością.
Załoga, 1930 rok

Wejście na teren Wojskowej Składnicy Tranzytowej regulowały trzy rodzaje wydawanych przepustek: A - przepustki roczne, ważne do 31 grudnia każdego roku wystawienia; B - przepustki jednorazowe, z oznaczonym na nich terminem ważności; C - legitymacje specjalne dla personelu należącego do Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte. Wejście i przebywanie bez przepustki na terenie Składnicy było wzbronione. Osoby wchodzące, jak również opuszczające teren Westerplatte miały obowiązek zgłaszania swoich wejść i wyjść dowódcy warty numer l. Komendant natomiast prowadził ewidencję osób postronnych wchodzących na teren Składnicy.

Dzień powszedni na Westerplatte wyznaczał tygodniowy program zajęć. Codzienne zajęcia żołnierskie odbywały się według określonego harmonogramu. Na rok przed wybuchem wojny (od 26 IX 1938 r.) rozkład dnia byt następujący:
  

6.00

- pobudka;

6.00

-

6.15

- ubieranie się do gimnastyki i WE;

6.15

-

6.45

- WF i gimnastyka;

6.45

-

7.30

- mycie się, sprzątanie, modlitwa, śniadanie, ubieranie się do ćwiczeń;

7.30

-

8.00

- przegląd przez drużynowych i szefa, zbiórka plutonu, raport;

8.00

- 11.30 - ćwiczenia;
11.30 - 12.00 - przygotowanie się do obiadu;
14.00 - 15.00 - obiad i czas wolny;
15.00 - 16.00 - zajęcia (wg wskazówek komendanta);
16.00 - 16.15 - przygotowanie do czyszczenia broni;
16.15 - 17.15 - czyszczenie broni;
17.15 - 18.00 - apel mundurowy;
18.00 - 18.30 - rozkaz;
18.30 - 20.30 - kolacja i czas wolny;
20.30 - 21.00 - modlitwa
21.00   - capstrzyk.

Rozkład zajęć sobotnich był nieco odmienny od dnia powszedniego:
  

6.00

- pobudka;

6.00

-

7.00

- ubieranie się, mycie, sprzątanie, modlitwa, śniadanie;

7.00

- 11.00 - czyszczenie broni, koszar i rejonu;
11.00 - 12.00 - kąpiel;
12.00 - 14.00 - obiad i wolne;
14.00 - 18.00 - dalsze czyszczenie koszar i rejonów;
18.00 - 18.15 - przygotowanie się do rozkazu;
18.15 - 18.30 - rozkaz;
18.30 - 20.30 - kolacja i wolne;
20.30 - 21.00 - modlitwa i układanie się do snu;
21.00   - capstrzyk.

Dzień świąteczny:
  

7.00

- pobudka;

7.00

-

8.00

- ubieranie się, mycie, sprzątanie, modlitwa, śniadanie;

8.00

-

8.45

- przegląd czystości ciała, ubrania i bielizny; zbiórka do nabożeństwa;

9.00

- 10.00 - nabożeństwo;
10.00 - 11.00 - pogadanka kulturalno-oświatowa;
12.00 - 14.00 - obiad i wolne;
14.00 - 17.00 - wolne, zajęcia świetlicowe;
17.00 - 20.30 - kolacja i wolne;
21.00   - capstrzyk.

W Wojskowej Składnicy Tranzytowej oficer służbowy prowadził księga zajęć, w której każdego dnia odnotowywano dane dotyczące stanu ewidencyjnego załogi, chorych, urlopowanych, obecnych na ćwiczeniach. Odnotowywano w rubryce warunków atmosferycznych temperaturę dnia w godzinach 7.00 i 14.00. Pod pozycją "zajęcia" przedstawiany był praktyczny rozkład dnia codziennego załogi. Jeden zapis dotyczył stanu moralnego załogi, przeważnie określany mianem dobrego. Do 1938 r. w księgę wpisywano w dni świąteczne nabożeństwa z udziałem załogi, jakie były odprawiane w kaplicy w Nowym Porcie. EOF; ?> Westerplatte broni się jeszcze

Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa