Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Zarbski Ignacy

1909-1967

urzdnik cywilny

Urdzony 19 lutego 1909 r. w Grabwkach w wojewdztwie krakowskim. 28 czerwca 1923 r. dyrektor siedmioklasowej mskiej szkoy powszechnej w Wieliczce Jzef Wierzbicki, ks. Wojciech Orze i gospodarz klasy podpisali zawiadomienie szkolne nastpujcej treci:

"Zarbski Ignacy, ur. 19 lutego 1909 r. w Grabwkach w woj. krakowskim, religii katolickiej obrzdku aciskiego, rozpoczwszy nauk szkoln w 1915/1916, otrzyma oceny z przedmiotw: religii, jzyka polskiego, jzyka niemieckiego, rachunkw z geometri, przyrody, geografii, historii, rysunkw, robt, piewu, gier i gimnastyki".

Zosta zobowizany do uczszczania na nauk dopeniajc, ktr kontynuowa do 1924 r. w Pastwowym Seminarium Nauczycielskim w Krakowie. W 1924 r. rozpocz praktyk w zawodzie elektromonterskim w Miejskim Zakadzie Elektrycznym w Wieliczce. Po zakoczeniu czteroletniej praktyki w tyme przedsibiorstwie rozpocz prac jako monter.

29 padziernika 1930 r. powoany do wojska i po odbyciu suby czynnej pozosta jako nadterminowy podoficer w Puku Radiotelegraficznym w Wieliczce do padziernika 1934 r. Komendant WST mjr S. Fabiszewski 16 stycznia 1935 r. w odpowiedzi na jego list (z 7 I 1935 r.) powiadomi go o przyjciu do pracy w WST na trzymiesiczny okres prbny z zapewnieniem pacy zgodnie z obowizujcymi przepisami uposaenia funkcjonariuszy pastwowych, mieszkanie w koszarach dla samotnego. W pimie podano dat zgoszenia si do suby w dniu l lutego 1935 r., z zastrzeeniem, i o charakterze objcia posady w WST nie wolno rozgasza nikomu oraz z uprzedzeniem, i przy wjedzie do Gdaska musi si wykaza dowodem osobistym z potwierdzeniem obywatelstwa polskiego. Komisja egzaminacyjna przy Dowdcy Okrgu Korpusu nr VIII w Toruniu, dnia 19 wrzenia 1935 r. wydaa wiadectwo treci nastpujcej': "...Pan Zarbski Ignacy podda si 19 wrzenia 1935 r.... egzaminowi na stanowisko III kategorii w pastwowej subie administracyjnej w dziale suby kancelaryjnej III kat. i zoy go z wynikiem bardzo dobrym". Sub na Westerplatte peni w stopniu kaprala rezerwy od 1935 r. jako radiotelegrafista i cznociowiec telefoniczny. W czasie obrony by przy radiostacji.

Po kapitulacji wraz z radiotelegrafist Kazimierzem Rasiskim byli przesuchiwani i torturowani przez gestapo, ktre za wszelk cen chciao z nich wydusi tajemnic zaszyfrowanych kodw radiostacji. Rasiski zapaci yciem za milczenie. I. Z. skierowano wraz z pozostaymi do Stalagu I A. Nie majc pewnoci, e gestapo pozostawi go w spokoju, postanowi zatrze po sobie lad. Symulujc chorob zosta wywieziony a pod granic holendersk. Przebywa w wielu miejscach odosobnienia, takich jak: Bochold, Krefeid, Koln, Bonn, Dure Hammer koo Lipska w Dolnej Saksonii, w Hassen Land, pracujc w fabrykach, na roli, a ostatnio w kopalni miedzi niedaleko Kessel. Po wkroczeniu Amerykanw przebywa na terenie Niemiec w obozie wojskowym przez dwa lata. W strefie okupacji angielskiej pracowa przez dalsze dwa lata jako biuralista techniczny. Do Ameryki przedosta si dziki pomocy Czerwonego Krzya w listopadzie 1949 r. Krtko przebywa w Nowym Jorku, potem wyjecha do Texasu, ostatecznie trafi do San Antonio. Przez jeden rok uczy si jzyka angielskiego. Po opanowaniu podstawowych zasad zapisa si do szkoy technicznej z kierunkiem zawodowym radio, telewizja, elektronika. Wieczorami siedzia w szkole, w dzie pracowa. Sukcesem byo otrzymanie dyplomu technika radiowego.

Oeni si z Polk urodzon w Texasie. Mia z ni syna, ktremu nadali imi Igna.

Cika choroba przerwaa jego pracowite ycie 3 grudnia 1967 r. Zmar w szpitalu Santa Rosa w San Antonio.