Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Szewczuk Edward

1892-1964

chory

Urodzony 18 lutego 1892 r. w Podkrce, powiat Zoczw, w Maopolsce. Syn Teodora i Eugenii z domu Herman.

W latach 1913-1918 suy w armii austriackiej w puku kolejowym. Po upadku armii austriackiej 2 wrzenia 1918 r. wstpi w szeregi Armii Polskiej do II Baonu Mostw Kolejowych, ktry by jego oddziaem macierzystym a do 1939 r. Ukoczy dwa szeciomiesiczne kursy: w Centralnej Szkole Piechoty w Chemnie kurs piechoty, drugi w obozie wyszkolenia saperw w Legionowie. Peni obowizki dowdcy kompanii warsztatowej w Jdrzejowie. By oficerem materiaowym od mobilizacji przy budowie mostw na koncentracji IV Brygady Saperw w Modlinie, Krakowie i w Kutach. l lipca 1921 r. otrzyma awans na chorego. W zeszycie ewidencyjnym znajduj si opinie kwalifikacyjne poszczeglnych przeoonych chorego. Jako dobrze wyszkolony onierz zyskiwa pozytywne opinie przeoonych. W kwietniu 1930 r. Dowdca Batalionu ppk. in. Wacaw Gazek, pisa o nim:

"... Ambitny, sumienny, lojalny, dyscyplinowany, charakter dobry. Inteligencja do dua. W wykonaniu swych obowizkw skrupulatny i dokadny. Uwiadomienie narodowe b. dobre. Jako instruktor wyszkolenia wojskowego i technicznego b. dobry. Jako dowdca plutonu wykazuje due zdolnoci kierownicze i wychowawcze, o onierza dbay. Prac nad wyszkoleniem opiera na duych wiadomociach technicznych. Zasuguje na uznanie przeoonych. Wzorowy pod kadym wzgldem".

W 1930 r. zosta oddany do dyspozycji Ministerstwa Spraw Zagranicznych z przydziaem do Generalnego Komisariatu RP na Wolne Miasto Gdask, na etat dowdcy oddziau technicznego na Westerplatte, gdzie obj referat ldowo-morski i kierownictwo budowy umocnie polowych. Z karty kwalifikacyjnej w WST Westerplatte, podpisanej przez komendanta mjr S. Fabiszewskiego w kwietniu 1938 r.:

"... Inteligencja wicej ni przecitna. W pracy chtny, ambitny i spostrzegawczy. Wyrobienie obywatelskie i uwiadomienie pastwowe bardzo due. Prezencja bardzo dobra. W subie saperw kolejowych wyszkolony b. dobrze. Wysoce zdyscyplinowany, wybitne zewntrzne przejawy karnoci. W dziale saperw kolejowych i budownictwa posiada duo wiadomoci".

Zgodnie z rozkazem nr 31 z 14 grudnia 1935 r. szef Wychowania Wojskowego Komisariatu Generalnego powierzy mu penienie obowizkw dowdcy oddziau wojskowego.

Po walkach i kapitulacji 7 wrzenia 1939 r. zosta wzity do niewoli, w ktrej przebywa pi i p roku. Z obozu Oflag II C powrci 15 lutego 1945 r. Dnia l marca 1945 r. zorganizowa Referat Aprowizacji i Handlu w Legionowie, Komitet Opieki Spoecznej i Towarzystwo Przyjaci onierza. W jednym i drugim komitecie peni funkcje prezesa zarzdu. Pod koniec 1945 r. zorganizowa w Legionowie Gminn Spdzielni "Samopomoc Chopska" i by jej prezesem do 1947 r. W styczniu 1948 r. zosta prezesem Spdzielni "Samopomoc Chopska" w Korbieli, powiat Misk Mazowiecki.

Zmar 31 marca 1964 r.

W Legionowie yj crka Eugenia Dziedzic i wnuczka Anna Chrucielewska.

Odznaczenia: Srebrny i Brzowy Medal "Za dugoletni sub" (1939), Srebrny Krzy Orderu VM (1953), Zoty Krzy Zasugi (1960).