Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Blukis Micha

1904-1972

pracownik cywilny

Urodzony 20 maja 1904 r. w Wilnie. Syn Feliksa i Katarzyny z domu Muraszko, wyznania prawosawnego. W 1923 r. ukoczy cztery klasy Gimnazjum im. Zygmunta Augusta w Wilnie. Do 1925 r. pracowa w Zakadach Przyrzdw Celowniczych dla szkoy "Cel" w Wilnie. Wcielony do wojska, do 2. Puku Saperw Kolejowych w Jabonnie, gdzie ukoczy szko podoficersk. W kwietniu 1926 r. przeniesiony zosta do Kompanii Silnikw Spalinowych w Modlinie, gdzie skoczy kurs silnikw spalinowych. W czerwcu 1926 r. przeniesiony do WST do plutonu technicznego, w ktrym pocztkowo byt magazynierem, a pniej pracownikiem kancelarii technicznej. Po zwolnieniu do rezerwy z dniem l padziernika 1928 r. zosta przyjty w poczet pracownikw cywilnych. Peni funkcj mechanika. W 1934 r. w oparciu o paragraf 6 umowy z komendantem Skadnicy podpisa owiadczenie zobowizujce do bezwzgldnego wykonywania wszystkich subowych polece kierownika elektrowni, jako bezporedniego przeoonego. Przyj rwnie do wiadomoci fakt, i w przypadku wystpienia sprzecznego z dyscyplin subow i nieodpowiedniego zachowania, komendant ma prawo natychmiastowego zwolnienia ze suby bez zachowania okresu wypowiedzenia, l kwietnia 1936 r. komendant WST kpt. Izasaw Duda wystawi o nim nastpujc opini subow: "... Zrwnowaony i bez naogw, lojalno pastwowa i subowa bez zastrzee. Charakter spokojny i opanowany, pracowity. Pastwowo uwiadomiony i lojalny. Oglnie b. dobry pracownik".

Dziaa w organizacjach polonijnych na terenie Wolnego Miasta Gdaska, takich jak: Gmina Polska-Zwizek Polakw, Zwizek b. Powstacw i Wojakw (Oddzia Nowy Port), Zwizek Podoficerw Rezerwy, Klub Sportowy "Gedania", Rada Sportowa. W listopadzie 1933 r. sekcja strzelecka "Gedanii" otrzymaa wasn strzelnic z omioma stanowiskami do strzelania na dystansie 50 metrw. Sekcja zgosia swj akces do Polskiego Zwizku Strzeleckiego i braa udzia w zawodach sportowych. W tym czasie zgosili si do

Zwizku Strzeleckiego obok B. westerplatczycy, Deik Wadysaw i Micha Gawlicki. Po ukoczeniu kursu strzeleckiego peni funkcj instruktora Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego z modzie w Nowym Porcie i Brzenie.

Broni placwki "Elektrownia". Z dokumentacji PCK wynika, i zosta wzity do niewoli i osadzony w Stalagu I A (nr jeca 2476). 25 kwietnia 1941 r. przeniesiony do Stalagu XXI A'. Z powodu choroby w 1942 r. zwolniony z niewoli przyjecha do Poznania i zamieszka u rodziny, wczeniej z obozu zwolnionego, Michaa Gawlickiego. Do momentu wyzwolenia pracowa w firmie Siemens-Schuckert jako monter.

W kwietniu 1945 r. wstpi w szeregi Milicji Obywatelskiej i w skadzie pierwszego jej oddziau przyby do Gdaska. Do lipca 1953 r. byt zatrudniony w wydziale konsumw Wojewdzkiej Komendy MO w Gdasku na stanowisku zastpcy szefa wydziau. 10 sierpnia 1953 r. powoany przez Prezydium WRN w Gdasku na stanowisko sekretarza wojewdzkiego Komitetu Kultury Fizycznej. Od czerwca 1955 r. by zastpc przewodniczcego Wojewdzkiego Komitetu Kultury Fizycznej w Prezydium w WRN w Gdasku. W 1959 r. ze wzgldu na zy stan zdrowia przeszed na rent inwalidzk. By czonkiem PZPR.

Zmar na zawa serca 5 kwietnia 1972 r.

Dziaalno spoeczna w okresie powojennym: w pierwszych dniach po oswobodzeniu Gdaska skontaktowa si z przedwojennymi dziaaczami sportowymi. Pomaga przy organizowaniu pierwszego meczu pikarskiego; byt wspzaoycielem Milicyjnego Klubu Sportowego oraz Okrgowego Zwizku Bokserskiego oraz Pikarskiego. W 1948 r. skoncentrowa si ju tylko na jednej dyscyplinie sportu - boksie. Otrzyma nominacj jako jeden z pierwszych na sdziego klasy pastwowej, a po dwch latach na instruktora sdziw bokserskich. Bdc ju na emeryturze popularny w krgach sportowych, do ostatnich dni ycia peni funkcj sekretarza Okrgowego Zwizku Bokserskiego, ktrego byt zaoycielem.

ona Irena z domu Tylewska (ur. 1910 w Gdasku) od modoci zwizana bya z dziaalnoci Polonii gdaskiej, czego dowodem jest zachowany w zbiorach rodzinnych medal pamitkowy wybity z okazji 50. lecia Gminy Polskiej i Macierzy Szkolnej w Gdasku z wpisem treci nastpujcej: "...W uznaniu udziau w patriotycznej dziaalnoci organizacji polskich w Gdasku w okresie midzywojennym" (1974). Jedyna crka Barbara mieszka w Trjmiecie,

ukoczya Akademi Medyczn i jest magistrem farmacji. Pracuje w aptece Pastwego Szpitala Klinicznego nr 2 w Gdasku.

Odznaczenia: dyplom w konkursie szachowym pomidzy jecami polskimi i francuskimi w Stalagu I A (1941), dyplom "Za zasugi pooone w dziedzinie rozwoju kultury fizycznej i sportu" (1953), dyplom "Za ofiarn dziaalno na rzecz rozwoju Ziem Zachodnich i Pnocnych", dyplom Zarzdu Robotniczego Klubu Sportowego "Stoczniowiec" z okazji 25- lecia sportu kwalifikowanego w przemyle okrtowym; Brzowy Medal "Za dugoletni sub" (1938), Medal za Odr, Nys i Batyk (1947), Odznaka Grunwaldzka (1946), Srebrny Krzy Orderu VM (1945), Medal 10-lecia Polski Ludowej (1955), Srebrny Krzy Zasugi (1954), Zota Odznaka Polskiego Zwizku Bokserskiego (1963), odznaka "Zasuony dla Miasta Gdaska" (1960), odznaka "Zasuony Dziaacz Kultury Fizycznej" (1965), Medal "Za zasugi w Tysicleciu Pastwa Polskiego 966-1966" (1966), Medal "Zaoenie Gminy Polskiej i Macierzy Szkolnej" 1921-1971 (1971), pomiertnie -Medal "Za udzia w wojnie obronnej 1939" (1984).