Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Biaous Wiktor

ur. 1916

strzelec

Urodzony 30 stycznia 1916 r. w miejscowoci Kwiatkowce, powiat Lida, wojewdztwo Nowogrdek. Syn Jzefa i Michaliny z domu Kulmis.

Na Westerplatte przyby 7 sierpnia 1939 r. w 18-osobowej grupie onierzy w skadzie: kpr. Jzef Pietrzak i 17-stu strzelcw wybranych z pukw stacjonujcych na Wileszczynie. Bra udzia w obronie placwki "Prom" i wartowni nr 1. Kontuzjowany i lekko ranny. W imiennej ewidencji strat wojennych, prowadzonej przez PCK znajduje si zapis treci nastpujcej: "strzelec Biaous Wiktor 7 IX 1939 r. zosta wzity do niewoli niemieckiej na Westerplatte i przekazany do Stalagu I A (nr jeca 2205). Dnia 15 II 1941 r. zwolniony jako Biaorusin do Heynau powiat Ebenrode".

W listopadzie 1946 r. przyby w ramach repatriacji do Olsztyna, pod nazwiskiem Bieas Wiktor. Rozpocz prac jako nadzorca robt melioracyjnych w Braniewie. Do 1962 r. pracowa jako powiatowy technik melioracji w Growie Wlk. i Grajewie, dziaajc w radach narodowych Braniewa i Olsztyna. Od 1962 do 1981 r. zatrudniony by w Rejonie Drg Publicznych w Elblgu, skd odszed na emerytur 31 stycznia 1981 r. Dnia 6 czerwca 1980 r. prezes zarzdu kota gminnego ZBoWiD w Lidzbarku Warmiskim, obroca Westerplatte Piotr Nowik wysawi owiadczenie treci nastpujcej: "...Kol. Biaous noszcy obecnie nazwisko Bieas bra udzia w obronie na placwce Prom, ktr dowodzi por. Pajk. Przyczyny zmiany nazwiska nie s mi bliej znane". Dnia 26 lipca 1982 r. Zarzd Wojewdzki ZBoWiD w Elblgu (numer ewidencyjny 9228) wyda zawiadczenie stwierdzajce, i Wiktor Bieas jest czonkiem zwyczajnym ZBoWiD z tytuu udziau walki od l do 8 wrzenia 1939 r. w szeregach Wojska Polskiego. Nominacj na stopie majora w stanie spoczynku otrzyma w 1989 r.

Mieszka we Fromborku. Zmar 23 czerwca 2001 r.

Odznaczenia: Zota Odznaka Ministerstwa Komunikacji (1981), Medal "Za udzia w wojnie obronnej 1939" (1982), Medal Zwycistwa i Wolnoci 1945 (1983), Krzy Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1983), Srebrny Krzy VM (1989). Krzy AK (1985), Medal 1000-lecia Gdaska (1997), Odznaka Honorowa Zwizku Kombatantw RP i BWP (1997).