$title

Działalność charytatywną załogi Składnicy utrwalają raporty dzienne komendanta:

"6 lutego 1935 r. do dyspozycji Komitetu Powodziowego w Małopolsce zostały skierowane przedmioty umundurowania wojskowego, podlegającego wybrakowaniu, pozbawione cech wojskowych: 41 par trzewików sznurowanych, l para butów filcowych, 2 płaszcze brezentowe, 15 bluz drelichowych, 10 kurtek sukiennych, 18 kaftanów dzianych, 40 par spodni sukiennych i 25 szt. czapek cywilnych."

4 lutego 1939 r. w rubryce "Składki na biedne dzieci" odnotowano:

"...W związku z dobrowolną składką zebraną w styczniu br. na podarunek gwiazdkowy dla biednych dzieci wśród załogi wojskowej i pracowników cywilnych, podaję do wiadomości że zostało zebrane: wśród załogi wojskowej 98 J 6 zł, pracowników cywilnych - 53,00 zł. Za tę obywatelską ofiarność wyrażam wszystkim ofiarodawcom moje podziękowania...". Zebrana kwota została rozdzielona pomiędzy następujące instytucje: a) Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Warszawie 51 zł; b) Dla Ognisk Matki i Dziecka: l. Koło Gospodyń Wiejskich przy Małopolskim Towarzystwie Rolniczym w Krakowie kwota 50 zł; 2. Wojewódzkie Organizacje Kół Gospodyń Wiejskich przy Wojewódzkiej Organizacji Kółek Rolniczych w Wilnie - kwota 50 zł."

29 kwietnia 1939r., pod pozycją "Składki na święcone" odnotowano:

"...Stwierdzam że na "święcone" dla biednych dzieci polskich w Kodniu została wśród załogi wojskowej i pracowników cywilnych W-tte zebrana kwota 150 zł. Wszystkim ofiarodawcom za ten piękny czyn wyrażam moje uznanie i podziękowanie. Kwotę powyższą przekazałem pocztą na ręce księdza superiora Gruszeckiego, klasztor oo. Oblatów w Kodniu, skąd nadszedł list z podziękowaniem. Dowód wpłaty i list wraz z listą składek znajdują się w aktach kancelarii".

EOF; ?> Westerplatte broni się jeszcze

Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa